Mahalla ‘Tavnik City’ Prishtinë

36 Shtëpi, 2 tipe (180 dhe 200)

Projekt nga CENTIMETRI

Village convey atmosphere of living, tranquility, and spirituality of nature.

Project proposal by CENTIMETRI 2022